תנאי שימוש

 1. תודה שבחרתם לגלוש באתר זה אשר בבעלות סבן סואלס תכנון פיננסי בע”מ , ח.פ. 515734390 (להלן: "סבן סואלס") ואשר מופעל מטעמה ע"י חברת ריצ'י דיי בע"מ , ח.פ. 516147261 אשר עוסקת בפיתוח אתרים, פרסום וקידום באינטרנט ( להלן: " החברה "), החברה מפתחת, מפרסמת ומקדמת את האתר השיווקי שתנאי שימוש אלה חלים עליו, עבור סבן סואלס.

 2. מודגש כי השירותים של סבן סואלס המפורסמים באתר אינם מהווה תחליף להר הביטוח ו/או להר הכסף מטעם משרד האוצר, כמן כן תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני או תחליף להם. אין לראות במידע המוצג באתר מידע מקצועי ו/או ייעוץ כלשהו, והלה מהווה רק הצגת השירותים המוצעים באתר ונועדו להציגם ללקוח ולאפשר לו ליצור קשר עם סבן סואלס, ככל שיחפוץ בכך.

 3. האתר מאגד בו מידע כללי ושיווקי לגבי השירותים המוצעים על-ידי סבן סואלס ומאפשר למשתמשים בו לפנות לסבן סואלס כדי שסבן סואלס תיצור עמם קשר לשם קבלת הצעות שונות מאת סבן סואלס, בהתאם להעדפותיו ולבחירותיו של הגולש באתר.

 4. החברה ו/או סבן סואלס שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי שימוש אלה וכל תכנים באתר ללא כל הודעה מוקדמת למבקרי האתר וזאת רק על סמך ובהתאם לשיקול דעתה של סבן סואלס, והנוסח העדכני ביותר של תנאי שימוש אלו יופיעו בכל עת באתר.

 5. תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע המופיעים בה, מאגדים בתוכם את כל התנאים המשפטיים החלים על השימוש באתר והם מחייב את כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש.

  אנא הקפידו לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר, להשאיר בו מידע אישי ו/או לעשות שימוש בשירותים המוצעים בו.

 6. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד.

 7. המשתמש מתחייב כי ברור לו והוא מסכים כי:

  (א) תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר ו/או בתכניו.

  (ב) חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור :

  • לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות.

  • לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן.

  • לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או תוכן דיגיטל באתר.

  • לעשות שימוש ברובוט, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי.

  • להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

 8. סבן סואלס ו/או החברה מטעמה יהיו רשאיות על פי שיקול דעתן למנוע ממשתמש מלהשתמש באתר, באמצעות חסימתו במערכות החברה בכל אחד מהמקרים הבאים:

  (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

  (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

  (ג) המשתמש מסר בעת ההתכתבות ו/או השיחוחים עם נציגי סבן סואלס מידע שגוי, שקרי או כוזב;

  (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסבן סואלס ו/או בחברה ו/או במי מטעמן ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

  (ה) המשתמש ניסע לפגוע במכוון בפעילות האתר.

 9. האתר כולל מידע פרסומי לגבי השירותים המוצעים על-ידי סבן סואלס בתחומים שונים וכן מציע למשתמשי האתר להשאיר פרטיהם ולקבל מידע נוסף והצעות פרסומיות מסבן סואלס, החברה רשאית להעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לסבן סואלס, בכפוף להסכמתך עת שתשאירם באמצעים המפורטים באתר, והחברה אוגרת את המידע שנמסר על ידך במאגר נתונים המחוזק על מערך מחשבים נפרד למנוע גישה אליו על ידי גופים אחרים.

 10. הקישורים באתר לדפים פנימיים באתר או לכל אתר חיצוני אינם מהווים ערובה, הבטחה או התחייבות כי מדובר באתר בטוח, איכותי או בעל מידע אמין שניתן להסתמך עליו. תמיד יש להיוועץ בגורם מורשה ומוסמך, ולכן כל ביקור לקישור המופיע באתר יעשה רק סמך דעתכם האישית בלבד, ואתם לוקחים אחריות אישית ובלעדית על כל נזק שעלול להיגרם לכם כתוצאה מלחיצה על כל הקישורים המופיעים באתר.

 11. אין להשאיר פרטים עבור מי שאינו מתחת לגיל 18 (והינו בחסות המשתמש) ללא הסכמתם ו/או ידיעתם והשימוש באתר, מכל התקן שהוא, וביצוע פעולות בו מותרת לכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים.

 12. סבן סואלס ו/או החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי

  בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי/ פרסומי ו/או בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

 13. סבן סואלס ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים שהאתר תלוי בו לצורך הפעלתו או תפעולו, והגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.

 14. לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

 15. בכל מקרה לפיו הוראה כלשהי במסמך זה תהפוך לבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה, לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לגרוע מתקפות ו/או חוקיות ההוראות האחרות של מסמך זה. מובהר, כי במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי אשר נמחק או הוסר.

 16. בשאלות או בבעיות הקשורות בכל תקלה ו/או סוגיה הקשורה בפעילות האתר ותקינות אנא פנה לתמיכה הטכנית של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני sales@sbitsoft.com או פנה ישירות לסבן סואלס בכתובת הדואר האלקטרוני info@7souls.co.il. או\ו www.7souls.co.il

 17. פרטיות ואבטחת מידע

 18. החברה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר עבור סבן סואלס מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שמוענקים באמצעות האתר.

 19. המידע האישי אותו אתה מתבקש למסור לסבן סואלס הוא אך ורק מידע הנדרש במישרין לצורך יצירת קשר עמך לשם העברת הצעה מסחרית, לשם מתן ייעוץ חינמי ראשוני באחד מתחומי של סבן סואלס וכיוצ"ב, ואין לך חובה חוקית למסור את המידע האמור, אם כי אי-מסירתו ו/או מסירת מידע שגוי עשוי למנוע מסבן סואלס או מי מטעמה לפנות אליך במענה לפנייתך, ואו אף להוות הפרה של תנאי שימוש אלה.

 20. מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע את השימוש באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן, ולפגוע ביכולת ליצור עמך קשר, או במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים, להוות הפרה של תנאי השימוש באתר או להוות עבירה על החוק על כל המשתמע מכך.

 21. סוג המידע שנאסף

  (א) פרטי זיהוי ודרכי התקשרות אשר המשתמש בוחר להזין לשדות הרלוונטיים - כגון שם מלא, פרטי קשר (טלפון / אי-מייל).

  (ב) החברה אוספת עבור סבן סואלס גם מידע סטטיסטי-מצרפי במהלך הגלישה באתר והקשור לאופן השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר עם פרטיך. מידע זה עשוי לכלול את מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך וסוגו, רזולוציה, ועמודים ומוצרים אשר בהם צפית.

  (ג) פרטי הפנייה, לרבות מידע אישי נוסף אשר תעביר במסגרת קבלת הייעוץ הראשוני ו/או שיחתך ו/או השיחוח או ההתכתבות עם נציגי סבן סואלס, כאשר מובהר כי לאחר פניית נציגי סבן סואלס למשתמש בעקבות העברת מידע באתר, השימוש והעיבוד של המידע שיועבר במסגרת הייעוץ הראשוני, השיחוח, ההתכתבות או השיחה יוסדר תחת מדיניות הפרטיות של סבן סואלס הזמינה בכל עת בקישור: מדיניות פרטיות ואבטחת מידע – 7souls (sevensouls.co.il)

 22. השימוש שייעשה במידע

  סבן סואלס תעשה שימוש במידע שנאסף ומעובד על-ידי ה חברה כמפורט להלן במידע

  שייאסף, בכפוף להוראות הדין:

  (א) לאפשר את השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו.

  (ב) לשפר ולהוסיף לשירותים המוצעים באתר, לשם כך, החברה תשתמש במידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך באופן אישי.

  (ג) לבדוק את תקינות ותפעול האתר, לרבות בקרת איכות וניתוח סטטיסטי של השימוש באתר. לשם כך, החברה תשתמש במידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך באופן אישי.

  (ד) לשלוח הודעות בדבר מבצעים ושירותים באתר, בכפוף להסכמתך לרישום ברשימת התפוצה.

  (ה) להתאים להעדפותיך ולתחומי העניין שלך את השירותים באתר.

  (ו) ליצור עמך קשר לשם מתן הצעות מסחריות בהתאם לסוג השירות המבוקש שהזנת את הפרטים האישיים שלך עבורו ושיגרת בקשה ליצירת קשר עבורו.

  (ז) לאכוף את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר ו/או לפעול בהתאם לדרישות החוק או הרשויות המוסמכות.

 23. מידע פרסומי ודיוור ישיר

  (א) בכפוף להסכמתך המפורשת, כתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון שלך יצורפו לרשימת התפוצה בניהולה של החברה לצורך משלוח הודעות אלקטרוניות מכל סוג שהוא, לרבות SMS, בדבר פרסומים, עדכונים מסחריים, הטבות, מבצעים ומידע פרסומי ושיווקי אחר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: " חוק הספאם "). ככל שתהיה מעוניין שהחברה תסיר אותך מרשימת התפוצה, תוכל לעשות כן בכל עת על ידי משלוח הודעת דוא"ל לכתובת info@7souls.co.il או לכתובת ת.ד 25507 או על-ידי לחיצה על הקישור הייעודי לכך בתחתית כל פרסום ו/או הודעה אשר יישלחו אליך.

  (ב) למען הסר ספק, החברה עדיין תהא רשאית לעשות בדוא"ל שלך לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון אישור רישום, חשבונית קבלה, אישור הזמנה, וכיו"ב), וכן לצרכי סטטיסטיקה ולצרכים אחרים בהתאם לדין החל, וזאת גם אם אינך רשום ברשימת התפוצה.

  (ג) בנוסף, החברה עשויה להשתמש במאגר המידע שלה כדי לפנות אליך אישית בדרך של דיוור ישיר וזאת בכפוף להסכמתך לכך מראש בעת סימון האפשרות: "I agree to have my details retained by the Company and to receive marketing materials and offers from the Company" בתחתית האתר ו/או בטרם תשגר פנייה ליצירת קשר עמך.

  (ד) על-פי חוק הגנת הפרטיות, יש לך את הזכות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך או חלק ממנו, במסגרת מאגר מידע המשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע, החברה תמחק במקרה זה את המידע שדרשת למחוק, ככל שהיא רשאית לעשות כן בהתאם לדין. בכל מקרה, מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה לרבות תיעוד פנייתך דרך האתר - יוסיף להישמר במאגר המידע של החברה על-פי דין, אך במקרה שביקשת מהחברה בכתב לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 24. אמצעי אבטחת מידע ושמירת על מידע אישי

  החברה מקדישה משאבים, נוקטת אמצעי אבטחה שונים ועושה כמיטב יכולתה למניעת חדירה לבסיס הנתונים, להגן על שלמות המידע שנאסף, לסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים ולהקפיד על שמירת סודיות כנדרש. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת העושה שימוש תוך כדי שילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים נוספים כדי להגן על המידע האישי של כל משתמש מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים, וכל זאת בהתאם לדרישות כל דין.

  כך למשל:

  (א) (א) לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות;

  (ב) ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת החברה מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי הצפנת מידע בעולם האינטרנט (מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט).

  (ג) ישנן השגחה ובקרה מתמידות על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של החברה עם האינטרנט.

  על אף השימוש באמצעים ובטכנולוגיות המפורטים לעיל, לא ניתן לשלול פגיעות, תקלות ו/או שיבושים באופן מוחלט. על כן, החברה אינה מתחייבת שמערכות המידע והאתר יהיו חסינות לחלוטין מפני גישה שאינה מורשית למידע אשר מאוחסן בהן הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. החברה ממליצה לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על פרטיך האישיים בעת פעילותך באינטרנט.

 25. העברת מידע לצדדים שלישיים

  מלבד העברות המידע בין סבן סואלס לבין החברה, כפי שמצוין במפורש במדיניות פרטיות זו לעיל, לא החברה ולא סבן סואלס ימסרו לצדדים שלישיים את המידע שמסרת או שנאסף בנוגע לפעילותך באתר, אלא במקרים הבאים:

  (א) ככל שהחברה תחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או על פי דרישה של רשות המוסמכת לדרוש מידע זה ו/או בהתאם לכל הוראה חוקית אחרת. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמשים בהתאם להוראות הצו השיפוטי ו/או הוראות גוף האכיפה ו/או הוראות הגוף המינהלי המוסמך, ללא כל הודעה מוקדמת.

  (ב) ככל שתפר את תנאי השימוש של האתר ו/או תבצע באתר פעילות המפרה את החוק.

  (ג) ככל שיעלו מחלוקת משפטית, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין החברה (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות שלנו) ו/או מי מטעמה, אשר במסגרתם תחוייב חשיפת המידע אודותיך.

  (ד) במקרה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, העברת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לך או לרכושך ו/או ככל שההעברה נדרשת כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של צד שלישי.

  (ה) ככל שהחברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג החברה עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, אזי החברה תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר וכן כל מידע סטטיסטי, בכפוף לכך שתאגיד זה יקבל על עצמו את כל התחייבויות החברה כלפיך, ויתחייב לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו.

  החברה עשויה להיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים על מנת לתפעל את האתר או לספק את המוצרים, כגון חברת שליחויות. החברה תספק לצדדים שלישיים אלו את פריטי המידע של המשתמש רק ככל שהם דרושים למתן השירותים, ועל צדדים שלישיים אלו ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע שיימסר להם לכל מטרה אחרת, והרשאת השימוש שתינתן להם לעשות שימוש במידע של המשתמשים תהא בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ולכל דין.